محدودیت های شاخص توده بدنی BMI

Posted Leave a comment

زمانی که موضوع شاخص توده بدنی مطرح می شود، این واقعیت که تفاوتی بین عضله بدون چربی و توده چربی قائل نمی شود، اغلب می تواند به سردرگمی و نگرانی منجر شود اگر فردی با تناسب اندام خوب، اما وزن زیاد باشید. به عنوان مثال، یک ورزشکار عضلانی ممکن است شاخص توده بدنی بالایی داشته […]